Ogólne warunki sprzedaży

§ 1 Postanowienia Ogólne
Ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej „Warunkami” mają zastosowanie do umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych pomiędzy ELASTO sp. z o.o., zwaną dalej Sprzedającym, a Kupującym, chyba że postanowiono inaczej na podstawie indywidualnej umowy sprzedaży.

§ 2 Katalogi, broszury i inne materiały reklamowe
Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w materiałach reklamowych, bez wcześniejszego uprzedzenia. Materiały publikowane są jedynie w celach informacyjnych. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie, wymiarach i funkcjach prezentowanych wyrobów. Sprzedawca informuje, że możliwe są błędy w druku. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie w/w materiałów bez pisemnej zgody ELASTO sp. z o.o. jest zabronione.

§ 3 Przedmiot umowy
1. Ofertę sprzedaży uważa się za złożoną w chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego lub wystawienia faktury. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia, zostaje zawarta umowa z Kupującym.

2. Zamówienie wymaga formy pisemnej i podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Kupującego. W razie wątpliwości, podpisanie zamówienia stanowi jednocześnie oświadczenie podpisującego, że jest on uprawniony do reprezentowania Kupującego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w kolorystyce, wzornictwie, wymiarach i funkcjach wyrobów, także po wysłaniu potwierdzenia zamówienia, o ile zmiany te nie wpływają znacząco na cenę, wzór, funkcjonalność wyrobów lub termin dostawy.

§ 4 Realizacja zamówienia
1. Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od uiszczenia przez Kupującego zaliczki lub ustanowienia przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy zabezpieczenia zapłaty.

2. Terminy realizacji zamówienia są dla Sprzedawcy wiążące jedynie wówczas, gdy zostaną pisemnie potwierdzone przez niego w potwierdzeniu zamówienia lub poprzez wystawienie faktury. Termin ten ulega przedłużeniu o okres, o który Kupujący opóźnił się z uiszczeniem zaliczki lub ustanowieniem zabezpieczenia stosownie do postanowień ust. 1.

3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy np. siła wyższa, decyzja urzędów państwowych, zakłócenia w produkcji spowodowane brakiem surowców, strajki, w tym również u dostawców Sprzedawcy, nastąpi opóźnienie w realizacji zamówienia lub odbioru towarów, uzgodniony termin zostaje odpowiednio wydłużony. O powyższych okolicznościach strony niezwłocznie poinformują się na piśmie.

4. W przypadku przekroczenia potwierdzonego terminu dostawy powyżej 30 dni z przyczyn wymienionych w ust. 3, strony mają prawo do odstąpienia od umowy. Strony zrzekają się dalej idących roszczeń.

5. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia powyżej 30 dni z przyczyn innych niż określone w ust. 3, Kupujący może odstąpić od umowy. W tej sytuacji Sprzedawca zwróci Kupującemu wpłaconą przez niego zaliczkę wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia uiszczenia zaliczki, Strony zrzekają się dalej idących roszczeń.

§ 5 Sposób dostawy
1. W zamówieniu określa się, czy towar zostanie odebrany przez Kupującego z magazynu Sprzedawcy w Bukownie we własnym zakresie, czy też ma zostać przez Sprzedawcę dostarczony do siedziby Kupującego lub innego wskazanego przez niego miejsca na terenie Polski.

2. Sprzedawca upoważniony jest, po uzgodnieniu z Kupującym, do dokonywania dostaw częściowych.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłki w ilościach odpowiadających pełnym opakowaniom.

4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu Sprzedawcy.

5. W przypadku, gdy Kupujący zlecił Sprzedawcy dostarczenie towaru, Sprzedawca upoważniony jest do wyboru środka transportu oraz przewoźnika. Na pisemne żądanie Kupującego, Sprzedawca prześle towar na koszt Kupującego zgodnie z jego wskazówkami.

6. Zwrot towarów przez Kupującego możliwy jest w przypadku uprzedniej zgody Sprzedawcy i po potrąceniu 25% wartości netto danego zwrotu. Zwrotowi podlegają wyłącznie nieuszkodzone towary standardowe, w całości i nie użyte. Towary sprowadzane na specjalne zamówienie i wykonane na wymiar nie podlegają zwrotowi. W takim przypadku Kupującego obciążają wszelkie koszty z tym związane, a także ponosi od odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie towarów do momentu przekazania ich do magazynu Sprzedawcy.

7. Datą dostawy towarów do Kupującego rozumianą jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, jest dzień wydania towaru przewoźnikowi przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem, że ryzyko utraty lub uszkodzenia wyrobu przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru do miejsca określonego w zamówieniu. Zastrzeżenie o przejściu odpowiedzialności za dostarczany towar nie ma zastosowania w przypadku odbioru wyrobów przez Kupującego z magazynu Sprzedającego.

§ 6 Zapłata
1. Termin płatności za sprzedane towary wynosi 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia wystawienia faktury, chyba że Sprzedawca wyznaczy Kupującemu na piśmie inny termin płatności. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.

2. W przypadku, gdy Kupujący nie zapłaci w terminie całej należności wynikającej z faktury, Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w niezrealizowanej płatności.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji kolejnych zamówień Kupującego, jeżeli jego wcześniejsze zobowiązania finansowe wobec Sprzedawcy nie zostały uregulowane.

§ 7 Ceny
1. Ceny sprzedawanych towarów ustalane są według cennik Sprzedawcy obowiązującego w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. Podane w cenniku ceny są wyrażone w PLN, są cenami netto i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) oraz kosztów dodatkowych (np. opakowania, transportu). Podane ceny są cenami loco magazyn Sprzedawcy w Bukownie.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wysokości cen, także w stosunku do potwierdzonych zamówień. W tym przypadku Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Kupującego, któremu w przypadku zmiany przekraczającej 5% przysługuje w terminie 7 dni prawo do odstąpienia od umowy.

4. Sprzedawca, w ramach odrębnej umowy z Kupującym, może zaproponować ceny indywidualne rozumiane jako:
a) ceny stałe, od których nie jest udzielany żaden dodatkowy rabat,
b) ceny rabatowe, powstałe w wyniku udzielenia od cen netto rabatu, określonego w ofercie.

§ 8 Odwołanie zamówienia, zmiana terminu realizacji, zwrot towarów
1. Odwołanie lub anulowanie terminu dostawy przez Kupującego może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

2. W przypadku, gdy Kupującym jest konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 287) i umowa została zawarta na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 w/w ustawy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

§ 9 Gwarancja jakości
1. Sprzedawca udziela na sprzedawane przez siebie towary 12-miesięcznej gwarancji jakości na następujących warunkach:
a) Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie sprawdzić odebrany towar pod kątem ewentualnych wad, jakości oraz ilości,
b) jeżeli dostarczona przez przewoźnika przesyłka ma ślady uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest w obecności przedstawiciela przewoźnika, dokonać oględzin towaru i spisać protokół, a następnie niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę. W protokole odbioru należy odnotować stwierdzone wady lub braki, a także ujawnić podpisy Kupującego oraz dostawcy/kuriera. Brak dopełnienia formalności przez Kupującego zwalnia Sprzedawcę z obowiązku uwzględnienia takiej reklamacji,
c) warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego, w którym należy podać kod i opis produktu oraz numer faktury lub potwierdzenia odbioru, o ile istnieje możliwość również zdjęcia reklamowanego towaru; zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na adres mailowy: office@elasto.com.pl,
d) wady jawne powinny zostać zgłoszone Sprzedawcy na piśmie w ciągu 10 dni kalendarzowych po odbiorze towaru, wady ukryte najpóźniej w ciągu 10 dni od chwili ich wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji,
e) jeżeli reklamacja nie zostanie odrzucona na piśmie w ciągu 10 dni od jej otrzymania Sprzedawca według własnego wyboru: wymieni towar bezpłatnie na wolny od wad, usunie wadę lub dokona zwrotu zapłaconej przez Kupującego ceny zakupu za reklamowany towar,
f) jeżeli Sprzedawca nie wykona obowiązku wynikającego w pkt e) w terminie 20 dni od daty otrzymania reklamacji, Kupujący może według własnego wyboru zażądać proporcjonalnej obniżki ceny lub odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązuje się zwrócić towar Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej przez Kupującego ceny zakupu. Strony zrzekają się dalej idących roszczeń,
g) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe po wydaniu towaru Kupującemu, chyba że wady te powstały z przyczyn istniejących uprzednio w dostarczonych przez Sprzedającego towarach, w szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek nieprawidłowej eksploatacji lub montażu produktów przez Kupującego lub osoby trzecie, a także wskutek zwykłego ich zużycia lub starzenia się produktu, bądź dokonania przez Kupującego lub osoby trzecie samowolnej przeróbki lub naprawy, braku konserwacji,
h) w przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący ponosi koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym,
i) okres gwarancji na dokonane przez Sprzedawcę naprawy lub wymienione części wynosi 12 miesięcy i nie może się skończyć przed upływem okresu gwarancji towaru głównego,
j) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem wystąpienia wady wyłącznie na zasadach i w granicach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa,
k) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie starty poniesione przez Kupującego w związku z rozpatrywaniem przez Sprzedawcę reklamacji.

§ 10 Ochrona towarów
1. Wykonane przez Sprzedawcę towary, a także wszelkie odnoszące się do nich kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach chroniących obrót gospodarczy oraz prawo własności intelektualnej. Kosztorysy, rysunki oraz dokumenty ofertowe stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia Sprzedawcy, chyba że zostały przeznaczone na cele reklamowe.

2. W przypadku naruszenia przez Kupującego praw Sprzedawcy wynikających z przepisów chroniących obrót gospodarczy oraz prawa własności intelektualnej, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy kary umownej w wysokości 500 000 zł za każde naruszenie powyższych praw. Na zasadach ogólnych Sprzedawca uprawniony jest do dochodzenia zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

§ 11 Zastrzeżenie własności towaru
1. Towar sprzedany przez Sprzedawcę pozostaje jego własnością do chwili wywiązania się przez Kupującego ze wszystkich zobowiązań wobec Sprzedawcy z tytułu zawartej umowy sprzedaży lub dostawy, a w szczególności do czasu zapłaty całej ceny.

2. Przedmioty pozostające własnością Sprzedawcy nie mogą stać się przedmiotem zastawu ani służyć jako zabezpieczenie zobowiązań Kupującego w jakiejkolwiek formie.

3. W przypadku sprzedaży przez Kupującego towarów będących własnością Sprzedawcy, Kupujący tytułem zabezpieczenia zobowiązuje się przenieść niezwłocznie i nieodpłatnie na Sprzedawcę wszelkie wierzytelności przysługujące Kupującemu wobec jego kontrahenta. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Kupującego na żądanie Sprzedawcy, Kupujący informuje Sprzedawcę oraz swoich dłużników o przeniesieniu wierzytelności na Sprzedawcę, przekazując jednocześnie Sprzedawcy wszystkie dokumenty, niezbędne do dochodzenia wierzytelności. Powyższe wierzytelności Sprzedawca zobowiązuje się przenieść ponownie na Kupującego z chwilą uregulowania wszelkich zobowiązań Kupującego w stosunku do Sprzedawcy.

4. Jeżeli Kupujący nie ureguluje w terminie zobowiązań względem Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo odebrać towary. Kupujący jest wówczas zobowiązany niezwłocznie wydać towary Sprzedawcy. Odbiór towarów nie jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy.

5. Kupujący jest zobowiązany do podejmowania działań mających na celu zapobieżenie czynnościom egzekucyjnym podejmowanym przez osoby trzecie w stosunku do towarów będących własnością Sprzedawcy, a także w stosunku do wierzytelności, o których mowa w ust. 3. O takim przypadku Kupujący niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę oraz przekaże Sprzedawcy wszystkie dokumenty, którem umożliwią mu przystąpienie do sprawy.

§ 12 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych „Warunkach” zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z niniejszych „Warunków” jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

3. W przypadku gdy poszczególne postanowienia niniejszych „Warunków” są lub okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, inne postanowienia pozostają w mocy. Strony zobowiązują się w wyżej opisanym przypadku zastąpić postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi w taki sposób, aby wypełniały one pierwotnie obrany cel.