Všeobecné podmienky predaja

1 Všeobecné ustanovenia
Nižšie uvedené Podmienky predaja platia vo všetkých prípadoch pre zákazníkov spoločnosti ELASTOLAB Sp. z o.o., ibaže je na základe individuálnej kúpno-predajnej dohody stanovené inak. Tieto podmienky môžu byť zmenené iba v prípade písomného súhlasu spoločnosti „ELASTOLAB Sp. z o.o.“

2 Katalógy, brožúry a iné reklamné materiály.
Spoločnosť „ELASTOLAB Sp. z o.o.“ si vyhradzuje možnosť zavádzať zmeny v reklamných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Vyššie spomenuté materiály sú zverejnené iba na informačné účely. Spoločnosť „ELASTOLAB Sp. z o.o.“ si vyhradzuje právo zavádzať zmeny farby, dizajnu, rozmerov a funkcií predstavených výrobkov. Možné tlačové chyby. Kopírovanie a šírenie akoukoľvek formou vyššie uvedených materiálov bez písomného súhlasu spoločnosti „ELASTOLAB Sp. z o.o.“ je zakázané.

3 Ponuky
Všetky zložené ponuky sa považujú za platné počas 14 dní od dňa zloženia danej ponuky /ibaže je v ponuke stanovené inak/. Telefonické ponuky musia byť potvrdené písomne.

4 Objednávky
Objednávka sa považuje za platnú, ak je zložená písomne alebo osobne v sídle spoločnosti „ELASTOLAB Sp. z o.o.“ Každá žiadosť o zmenu objednávky závisí od súhlasu spoločnosti ELASTOLAB Sp. z o.o., a musí byť predstavená písomne. Spoločnosť ELASTOLAB Sp. z o.o. má v každom prípade právo súhlasiť alebo odmietnuť spomenutú žiadosť o zmenu, a má právo požadovať od Zákazníka uhradenie prípadných nákladov, ktoré vznikli alebo súvisia s danou zmenou.

5 Výhrady súvisiace s realizáciou
Objednávok. Všetky potvrdené objednávky sú platné, avšak spoločnosť ELASTOLAB Sp. z o.o. si vyhradzuje právo nezachovať ich platnosť v prípadoch pôsobenia vyššej moci, takých ako štrajk, požiar, vojna, občianska vojna, dovozné a importné obmedzenia, prekážky v doprave a iné. V prípade, ak sa objednávka nedá zrealizovať vzhľadom na vyššie opísané príčiny, spoločnosť ELASTOLAB Sp. z o.o. za to nezodpovedá.

6 Termíny dodaní
Všetky dohodnuté termíny dodaní sa počítajú od momentu prijatia od Zákazníka konečných pokynov a objednávok. Spoločnosť zodpovedá za priame a nepriame straty súvisiace s nedodržaním termínu realizácie objednávky, ktoré spôsobila spoločnosť ELASTOLAB Sp. z o.o. V prípade nedodržania termínov kupujúci nie je povinný objednávku zrušiť, ibaže dochádza k výnimočnému meškaniu. Spoločnosť ELASTOLAB Sp. z o.o. si vyhradzuje právo na čiastočnú realizáciu objednávku, ibaže je v dohode stanovené inak.

7 Prepravné náklady a riziko zásielky
Náklady na prepravu zariadení nie sú započítané v cene tovaru a závisia od výšky hodnoty objednávky a dohadujú sa individuálne. Tovary sa zakaždým dodávajú bez vykládky. Vykládku a vhodné pomocné prostriedky, prípadne pomáhajúce osoby, zabezpečuje kupujúci.

Ceny
V prípade, ak nie je dohodnuté inak, platia aktuálne cenníkové ceny. V prípade, ak sa zvýšia ceny surovín /ocele, plastov ap./ ELASTOLAB Sp. z o.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien po vytvorení cenníka a katalógu. V prípade, ak sa cena v porovnaní s cenou platnou na základe potvrdenej objednávky alebo ponuky zvýši pred dohodnutým dátumom doručenia, ELASTOLAB Sp. z o.o. má právo zmeniť dohodnutú cenu po predchádzajúcom písomnom poinformovaní Zákazníka.

9 Platby
Platobné podmienky sú stanovené v ponuke, potvrdení objednávky alebo na faktúre. V prípade meškania úhrady penále za meškanie sa vypočítava podľa oficiálnej percentuálnej sadzby platnej v Poľskej Republike. Prípadné zľavy sa vypočítavajú od ceny bez DPH a nezahŕňajú služby, náklady na prepravu a balenie. Neuhradenie, vcelku alebo sčasti, faktúry / aj v prípade sťažnosti alebo sporu a bez výnimky / oprávňuje ELASTOLAB Sp. z o.o. zrušiť / ukončiť / iné objednávky alebo prebiehajúce dohody a/alebo pozastaviť plánované zásielky až kým nebudú uhradené pohľadávky v plnej výške, dokonca aj v tom prípade, ak sa dané objednávky alebo prebiehajúce dohody týkajú iných transakcií než tých, ktoré neboli uhradené.

10 Zrušenie, presunutie termínu realizácie, vrátenia
Dodanie (zásielka) môže byť zrušená a odvolaná iba po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou ELASTOLAB Sp. z o.o. Tovar môže byť vrátený výhradne iba po dohode s obchodným oddelením a po strhnutí 25% hodnoty bez DPH vráteného tovaru. Vrátiť sa môžu iba nepoškodené štandardné tovary, vrátené v celku, nepoužité. Tovary zadovážené na špeciálnu objednávku a vyrobené na špeciálne rozmery sa nedajú vrátiť.

11 Zodpovednosť za tovar.
Spoločnosť ELASTOLAB Sp. z o.o. zodpovedá za poškodenia iba v prípade, ak sa preukáže, že škoda vznikla následkom chyby zamestnanca spoločnosti. Za nesprávnu manipuláciu a nesprávne uchovávanie tovaru zodpovedá kupujúci. Spoločnosť ELASTOLAB Sp. z o.o. nezodpovedá za zlé použitie, namontovanie a používanie kúpeného výrobku Zákazníkom. Vzhľadom na vyššie uvedené, musia sa dodržiavať montážne a údržbové pokyny.

12 Záruky, reklamácie
Všetky reklamácie súvisiace so stavom výrobku alebo s realizáciou dodania budú prijaté a posudzované, ak budú zreteľne písomne predstavené, podľa záručných podmienok a potvrdené dokladom o nákupe. Záručné podmienky sú dostupné na webovom sídle spoločnosti alebo sú sprístupňované na požiadanie zákazníka. V prípade, ak reklamácia bude opodstatnená, ELASTOLAB Sp. z o.o. výrobok vymení alebo opraví v súlade so záručnými podmienkami. Všetky iné ďalšie zodpovednosti ELASTOLAB Sp. z o.o. za priame straty alebo nepriame straty súvisiace s reklamáciou zákazníka, sú vylúčené. V momente prevzatia zásielky kupujúci /príjemca/ je povinný v prítomnosti kuriéra alebo predstaviteľa dopravnej spoločnosti skontrolovať stav zásielky ohľadne kvality aj kvantity. Všetky prípadné kvantitatívne nedostatky alebo poškodenia (kvalitatívne nedostatky) musia byť zaevidované na prepravnom liste alebo na inom potvrdení prevzatia, ako aj na vystavenom v prítomnosti kuriéra alebo predstaviteľa dopravnej spoločnosti protokole o škode s podpismi všetkých vyššie vymenovaných strán, v opačnom prípade nárok nebude uznaný. Všetky prípadné sťažnosti ohľadne kvality a kvantity výrobkov musia byť zaslané v priebehu 10 dní od dňa doručenia výrobku. V sťažnosti musí byť uvedené kód a popis výrobku, ako aj číslo faktúry alebo potvrdenia prevzatia.


ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Všetky tovary, ktoré ponúka spoločnosť ELASTOLAB Sp. z o.o. sú továrensky nové a majú záruku výrobcu. Záručná lehota je 12 mesiacov, a všetky prípadné odlišnosti (predĺženie záručnej lehoty) od tohto pravidla sú zreteľne uvedené v popise výrobku. Záruka sa týka skrytých chýb v kúpených výrobkoch. Kúpené výrobky sa nemôžu mechanicky poškodzovať /rozrezanie, narezanie, podpálenie/. V prípade neopodstatnenej reklamácie alebo poškodenia z viny používateľa, všetky procedurálne náklady hradí Zákazník. Zásielka musí byť skontrolovaná v prítomnosti kuriéra. V prípade, ak je zásielka poškodená, kuriér musí vystaviť príslušný protokol. Spoločnosť ELASTOLAB Sp. z o.o. nezodpovedá za prípadné poškodenia tovaru ku ktorým dôjde počas prepravy. Predtým, než pošlete reklamovaný tovar, napíšte na emailovú adresu: info@roofti.com. Dôkladne opíšte, a ak je to možné, pripojte fotografie reklamovaného výrobku. Vďaka tomu budeme môcť ľahšie a rýchlejšie posúdiť prípadnú reklamáciu. Reklamovaný tovar musí byť čistý, pripojte k nemu doklad o nákupe a záručný list, ak taký má. Dôkladný opis poruchy, svoje osobné a kontaktné údaje, a následne takto pripravený balík doručte osobne alebo pošlite na vlastné náklady na adresu sídla spoločnosti ELASTOLAB Sp. z o.o.: ul Składowa 2, 32-300 Olkusz, Poľsko, s prípisom „REKLAMÁCIA”. Reklamácia bude posúdená v súlade s platnou legislatívou na území Poľskej republiky. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré vznikli následkom:
  • nesprávneho servisu alebo nevykonávania údržby zariadenia
  • nesprávneho používania zariadenia nezhodne s jeho určením alebo s bezpečnostnými zásadami
  • náhodných alebo poveternostných udalostí, spoločenských nepokojov, živelných pohrôm, pôsobenia vyššej moci na ktoré výrobca nemá vplyv
  • zničenia tovaru počas prepravy
  • poškodenia vyplývajúce z typickej prevádzky alebo starnutia výrobku.


MOŽNOSŤ VRÁTENIA TOVARU
Podľa zákona z 2. marca 2000 o ochrane niektorých práv konzumentov a o zodpovednosti za škody spôsobené nebezpečnými výrobkami (Z. z. PR z 31. marca 2000), konzument, ktorý uzatvoril dohodu na diaľku, môže od danej dohody odstúpiť bez uvedenia dôvodu, v lehote 10 kalendárnych dní od dňa prevzatia tovaru.