Politika ochrany súkromia

§1 Všeobecné ustanovenia

1. Správcom údajov je spoločnosť „ELASTOLAB SP. Z O.O.“, so sídlom na adrese: ul. Składowa 2, 32-300 Olkusz, Poľsko, zapísaná do obchodného registra vedenom oblastným súdom Kraków-Śródmieście, 12. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom KRS: 0000385804, DIČ PL: 5252504458. Údaje sú chránené v súlade so všeobecne platnou legislatívou a sú uchovávané na náležite zabezpečených serveroch.

2. Jednotlivé termíny sú interpretované v súlade so slovníkom Podmienok, alebo tak, ako je to opísané v Politike ochrany súkromia a osobných údajov.
 • Termín „GDPR“ označuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES;
 • Poskytovateľ/Správca/Prevádzkovateľ– tieto pojmy sa používajú zámenne na určenie majiteľa webového sídla, o ktorom hovorí §1 ods.1;
 • Používateľ – označuje každú osobu, ktorá navštívi webové sídlo a/alebo osobu, ktorá uvedie údaje vo formulároch;
 • osobné údaje – označujú súbor informácií, na základe ktorých je možné identifikovať osobu, ktorej sa dané údaje týkajú;
 • pseudonymizácia – označuje interný, Správcom určený, stály spôsob šifrovania osobných údajov, ktorý sa vykonáva takým spôsobom, aby boli údaje chránené pred prístupom nepovolaných osôb, alebo pred náhodným alebo zámerným konaním tretích strán za účelom nelegálneho získania týchto údajov.
3. Vážime si právo na súkromie a staráme sa o bezpečnosť údajov. Preto, na tento účel, používame okrem iného bezpečný protokol šifrovania komunikácie (SSL – angl. Secure Socket Layer).

4. Osobné údaje uvedené vo formulároch na webovom sídle sa považujú za dôverné a neoprávnené osoby ich nevidia.§2 Správca údajov

1. Poskytovateľ je správcom údajov svojich zákazníkov. Znamená to, že ak máte Účet na našom webovom sídle, spracúvame vaše osobné údaje, také ako: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, pozícia, miesto práce, IP adresa.

2. Poskytovateľ je tiež správcom osobných údajov osôb, ktoré sú zapísané na odber newslettera.

3. Osobné údaje sú spracúvané:
 • v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov;
 • v súlade so zavedenou Politikou ochrany osobných údajov a súkromia;
 • v rozsahu a na účely, ktoré sú nevyhnutné na nadviazanie, vytvorenie obsahu Dohody, jej zmeny alebo jej ukončenia, ako aj na správnu realizáciu Služieb poskytovaných elektronicky;
 • v rozsahu a na účely, ktoré sú nevyhnutné na splnenie oprávnených a opodstatnených záujmov, a také spracúvanie neporučuje práva a slobody osoby, ktorej sa dané údaje týkajú.
4. Každá osoba, ktorej sa údaje týkajú (spracúvajú), má právo na prístup k údajom, na ich upravenie, opravenie, odstránenie, právo na obmedzenie spracúvania údajov, právo na podanie námietky, právo na podanie sťažnosti adresovanej príslušnému dozornému orgánu.

5. Kontakt s osobou, ktorá dohliada na spracúvanie osobných údajov v organizácii Poskytovateľa, je možný prostredníctvom elektronickej pošty na emailovej adrese: [adresa].

6. Vyhradzujeme si právo spracúvať vaše údaje po ukončení Dohody alebo po zrušení vášho súhlasu iba v rozsahu, ktorý je potrebný na vymáhanie prípadných nárokov pred súdom, alebo ak to od nás vyžadujú príslušné štátne, európske alebo medzinárodné predpisy.

7. Poskytovateľ má právo sprístupniť osobné údaje Používateľa, ako aj iné údaje, ktoré sa ho týkajú, subjektom, ktoré sú k tomu oprávnené na základe príslušnej legislatívy.

8. Osobné údaje môžu byť odstránené na základe zrušenia súhlasu alebo na základe podania právne prípustnej námietky voči spracúvaniu osobných údajov.

9. Poskytovateľ nesprístupňuje osobné údaje iným subjektom, než tým, ktoré sú na to oprávnené na základe príslušnej legislatívy.

10. Zaviedli sme systém pseudonymizácie, šifrovania údajov a máme zavedenú kontrolu prístupu, takým spôsobom minimalizujeme následky prípadného narušenia bezpečnosti údajov.

11. Osobné údaje spracúvajú výhradne iba nami oprávnené osoby alebo spracovatelia, s ktorými úzko spolupracujeme.§3 Koláčiky (súbory cookies)

1. Webové sídlo www.elastolab.pl využíva koláčiky (súbory cookies). Sú to neveľké textové súbory, ktoré posiela webový server a sú prehliadačom uchovávané na koncovom zariadení používateľa. Keď webový prehliadač otvorí webovú stránku na danom webovom sídle, webový server rozpoznáva typ zariadenia, ktorého na prehliadanie používa daný používateľ. Parametre sú nastavené tak, že informácie, ktoré sú uložené v koláčikoch, môže načítať iba server, ktorý ich vytvoril. Preto koláčiky uľahčujú používanie, prehliadanie skôr navštívených webových stránok.

2. Zbierajú sa nasledovné informácie: IP adresa, typ používaného prehliadača, jazyk, typ operačného systému, poskytovateľ internetu, informácie o čase a dátume, polohe, ako aj informácie posielané z webového sídla prostredníctvom kontaktného formulára.

3. Zhromaždené údaje sa používajú na monitorovanie a kontrolovanie, akým spôsobom používatelia používajú naše webové stránky, s cieľom zefektívňovať fungovanie služby, zaručujúc efektívnejšiu a bezproblémovú navigáciu. Informácie o používateľoch monitorujeme prostredníctvom nástroja Google Analitics, ktorý registruje správanie používateľov na webových stránkach.

4. Koláčiky identifikujú používateľa, čo umožňuje prispôsobovať obsah webových stránok, ktoré používateľ prehliada, podľa potrieb používateľa. Vďaka uloženiu preferencií je možné prispôsobovať reklamy príslušne podľa daného používateľa. Používame koláčiky (súbory cookies), aby sme zaručili najvyšší štandard pohodlnosti a praktickosti našich webových stránok, a zhromaždené údaje používame iba interne v spoločnosti „ELASTOLAB SP. Z O.O., na optimalizáciu našich činností a aktivít.

5. V našom webovom sídle používame nasledovné typy koláčikov:
 • „nevyhnutné” koláčiky, vďaka ktorým je možné využívať služby poskytované v rámci Sídla, napr. autorizačné koláčiky, ktoré na autorizáciu v rámci Sídla používajú rôzne služby;
 • koláčiky používané na zaručenie bezpečnosti, napr. používané na detegovanie zneužití týkajúcich sa autorizácie v rámci Sídla;
 • „výkonnostné” koláčiky, ktoré umožňujú zhromažďovať informácie o spôsobe používania webových stránok Sídla;
 • „funkčné” koláčiky, ktoré umožňujú „zapamätať si” používateľom vybrané nastavenia a personalizáciu používateľského rozhrania, napr. zvolený jazyk alebo región, z ktorého pochádza daný používateľ, veľkosť fontu, vzhľad webovej stránky ap.
 • „reklamné” koláčiky, vďaka ktorým je možné používateľom dodávať reklamný obsah lepšie prispôsobený podľa ich záujmov.
6. Používateľ môže v každej chvíli vypnúť alebo obnoviť používanie koláčikov (súborov cookies) zmenením príslušných nastavení svojho webového prehliadača. Návod, akým spôsobom sa koláčiky spravujú, nájdete na webovej stránke http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatočné osobné údaje, také ako emailová adresa, zhromažďujú sa iba z miest, v ktorých používateľ vypĺňajúc formulár zreteľne s tým súhlasil. Vyššie uvedené údaje zachovávame a využívame iba na potreby nevyhnutné na vykonanie danej funkcie.§4 Príjemcovia údajov

1. Aby mohlo webové sídlo fungovať správe, a tiež aby bolo možné uzatvárať Dohody o predaji a kúpe, Správca musí využívať služby externých subjektov (takých ako napr. dodávateľ softvéru, kuriérska služby, či poskytovateľ platobných služieb). Správca využíva iba služby takých spracovateľov, tzn. subjektov spracovávajúcich údaje, ktorí poskytujú dostatočné záruky zavedenia náležitých technických a organizačných prostriedkov, ktoré zaručujú, že spracúvanie údajov spĺňa požiadavky nariadenia GDPR, a sú chránené práva osôb, ktorých sa týkajú.

2. Správca neposkytuje údaje v každom prípade a netýka sa všetkých príjemcov alebo kategórií príjemcov, na ktorých poukazuje politika ochrany súkromia a osobných údajov – Správca odovzdáva údaje iba vtedy, keď je to na vykonanie daného cieľa spracovania osobných údajov nevyhnutné, a iba v nevyhnutnom rozsahu na jeho vykonanie.

3. Osobné údaje Príjemcov a Zákazníkov webového sídla môžu byť odovzdávané nasledovným príjemcom alebo kategóriám príjemcov:
 • dopravcovia / špeditéri / kuriérske služby – v prípade Zákazníka, ktorý si vo formulári objednávky zvolí spôsob doručenia Výrobku poštou alebo kuriérom, Správca sprístupňuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému dopravcovi, špeditérovi alebo prostredníkovi, ktorý doručuje zásielky na objednávku Správcu v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na zaslanie Výrobku Zákazníkovi;
 • subjekty poskytujúce platobné služby, tzn. elektronické platby alebo platby platobnými kartami – v prípade Zákazníka, ktorý si zvolí elektronickú platbu alebo platbu platobnou kartou, Správca sprístupňuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu, ktorý na objednávku Správcu na webovom sídle poskytuje vyššie spomenuté platobné služby, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na zrealizovanie platby Zákazníkom;
 • subjekty poskytujúce úvery / lízingové služby – v prípade Zákazníka, ktorý si zvolí splátky alebo lízing, Správca sprístupňuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu, ktorý na objednávku Správcu na webovom sídle poskytuje vyššie spomenuté platobné služby, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na zrealizovanie platby Zákazníkom;
 • dodávatelia systému hodnotiacich ankiet – v prípade Zákazníka, ktorý súhlasil s poskytnutím názoru o uzatvorenej kúpno-predajnej dohode, Správca sprístupňuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu, ktorý na objednávku Správcu dodáva systém hodnotiacich ankiet o uzatvorenej kúpno-predajnej dohody na webovom sídle, v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vyjadrenie názoru Zákazníkom prostredníctvom systému hodnotiacich ankiet.
 • dodávatelia služieb, ktoré Správcovi poskytujú technické, informačné a organizačné riešenia, ktoré Správcovi umožňujú viesť podnikateľskú činnosť, vrátane internetového obchodu, a poskytovať elektronické služby, ktoré sú prostredníctvom neho poskytované (predovšetkým dodávatelia softvéru na vedenie internetového obchodu, dodávatelia elektronickej pošty a hostingu, ako aj dodávatelia softvéru na riadenie podniku, a subjekty poskytujúce technickú pomoc Správcovi) – Správca sprístupňuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému Dodávateľovi, ktorý koná na jeho objednávku, iba v prípade a iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na zrealizovanie daného cieľa spracúvania osobných údajov podľa tejto politiky ochrany osobných údajov a súkromia.
 • dodávatelia účtovných, právnych a poradenských služieb, ktorí Správcovi poskytuje účtovnú, právnu alebo poradenskú podporu (predovšetkým účtovnícka kancelária, právna kancelária alebo spoločnosť zaoberajúca sa vymáhaním) – Správca sprístupňuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému dodávateľovi, ktorý koná na jeho objednávku, iba v prípade a iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na zrealizovanie daného cieľa spracúvania osobných údajov podľa tejto politiky ochrany osobných údajov a súkromia.§5 Cieľ spracúvania údajov

1. Správca môže prostredníctvom webového sídla zhromažďovať a spracúvať osobné údaje na nasledovné účely, na nasledovných základoch, počas nasledovných lehôt a v nasledovnom rozsahu:

Cieľ spracúvania údajov Právny základ spracúvania a trvanie uchovávania údajov Rozsah spracúvaných údajov
Realizácia kúpno-predajnej dohody alebo dohody o poskytovaní elektronickej služby alebo vykonanie činností na požiadanie osoby, ktorej sa údaje týkajú, pred uzatvorením vyššie spomenutých dohôd Článok 6 ods. 1 písmeno b) nariadenia GDPR (vykonanie dohody) Údaje sú uchovávané tak dlho, ako je to nevyhnutné na vykonanie, ukončenie alebo uplynutie iným spôsobom, uzatvorenej dohody. Maximálny rozsah: meno a priezvisko, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, adresa doručenia (ulica, popisné a orientačné číslo, PSČ, mesto / obec, štát), adresa bydliska / podnikania / sídla (ak je iná ako adresa doručenia). V prípade Príjemcov služieb alebo Zákazníkov, ktorí nie sú konzumenti, Správca môže dodatočne spracúvať: názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo Príjemcu služby alebo Zákazníka. Uvedený rozsah je maximálny – napr. v prípade osobného odberu sa nemusí uviesť adresa doručenia.
Priamy marketing Článok 6 ods. 1 písmeno f) nariadenia GDPR (oprávnený a opodstatnený záujem správcu) Údaje sa uchovávajú tak dlho, kým trvá oprávnený a opodstatnený záujem Správcu, avšak nie dlhšie, než kým neuplynie premlčacia lehota nárokov a požiadaviek voči osobe, ktorej sa údaje týkajú, vzhľadom na Správcom vedenú podnikateľskú činnosť. Dĺžku trvania premlčacích lehôt upravuje príslušná legislatíva, predovšetkým občiansky zákonník (základná premlčacia lehota týkajúca sa nárokov súvisiacich s vedením podnikateľskej činnosti predstavuje tri roky, a kúpno-predajných dohôd dva roky). Správca nemôže spracúvať údaje na účely priameho marketingu v prípade, ak osoba, ktorej sa údaje týkajú, podá skutočnú námietku v tomto rozsahu. Emailová adresa
Marketing Článok 6 ods. 1 písmeno a) nariadenia GDPR (súhlas) Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým osoba, ktorej sa dané údaje týkajú, nezruší svoj súhlas na ďalšie spracúvania jej údajov na tento účel. Meno, emailová adresa
Vyjadrenie názoru Zákazníkom o uzatvorenej kúpno-predajnej dohode Článok 6 ods. 1 písmeno a) nariadenia GDPR Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým osoba, ktorej sa dané údaje týkajú, nezruší svoj súhlas na ďalšie spracúvania jej údajov na tento účel. Emailová adresa
Vedenie daňového a podnikového účtovníctva (kníh) Článok 6 ods. 1 písmeno c) nariadenia GDPR v zmysle článku 86 § 1 Daňového zákonníka, tzn. zákona z 17. januára 2017 (Z. z. PR 2017 pol. 201) alebo článku 74 ods. 2 zákona o účtovníctve z 30. januára 2018 (Z. z. PR 2018 pol. 395) Údaje sa uchovávajú tak dlho, ako to stanoví platné právo, prikazujúce Správcovi viesť a uchovávať evidenciu (knihy) daňového účtovníctva (až kým neuplynie premlčacia lehota daňových záväzkov, ibaže príslušné daňové predpisy stanovia inak) alebo podnikového účtovníctva (5 rokov, počítajúc od konca nasledujúceho roka po účtovnom roku, z ktorého pochádzajú dané údaje). Meno a priezvisko, adresa bydliska/podnikania/sídla (ak je to iná adresa než adresa doručenia), názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (DIČ) Príjemcu alebo Zákazníka
Určenie, vymáhanie alebo obhajoba nárokov a požiadaviek, ktoré môže požadovať Správca, alebo ktoré môžu byť požadované od Správcu Článok 6 ods. 1 písmeno f) nariadenia GDPR Údaje sa uchovávajú tak dlho, kým trvá oprávnený a opodstatnený záujem Správcu, avšak nie dlhšie, než kým neuplynie premlčacia lehota nárokov a požiadaviek voči osobe, ktorej sa údaje týkajú, vzhľadom na Správcom vedenú podnikateľskú činnosť. Dĺžku trvania premlčacích lehôt upravuje príslušná legislatíva, predovšetkým občiansky zákonník (základná premlčacia lehota týkajúca sa nárokov súvisiacich s vedením podnikateľskej činnosti predstavuje tri roky, a kúpno-predajných dohôd dva roky). Meno a priezvisko, kontaktné telefónne číslo, emailová adresa, adresa doručenia (ulica, popisné a orientačné číslo, PSČ, mesto/obec, štát), adresa pobytu/podnikania/sídla (ak je iná, než adresa doručenia). V prípade Príjemcov služieb alebo Zákazníkov, ktorí nie sú konzumenti, Správca môže dodatočne spracúvať: názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo Príjemcu služby alebo Zákazníka.
§6 Práva osoby, ktorej sa údaje týkajú

1. Právo na prístup, opravenie, doplnenie, obmedzenie, odstránenie alebo na prenesenie – osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo požiadať Správcu o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, doplnenie, odstránenie („právo byť zabudnutý“) alebo na obmedzenie spracúvania, ako aj má právo podať námietku voči spracúvaniu, a tiež má právo na prenesenie svojich údajov. O podrobných podmienkach vykonania vyššie opísaných práv hovoria články 15 až 21 nariadenia GDPR.

2. Právo na zrušenie súhlasu v ľubovoľnej chvíli – osoba, ktorej údaje spracúva Správca na základe vyjadreného súhlasu (na základe článku 6 ods. 1 písmeno a) alebo článku 9 ods. 2 písmeno a) nariadenia GDPR), má právo zrušiť súhlas v ľubovoľnej chvíli bez vplyvu na legálnosť spracúvania, ktoré bolo na základe súhlasu vykonané pred zrušením tohto súhlasu.

3. Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu – osoba, ktorej údaje Správca spracováva, má právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, a to spôsobom, ktorý stanovujú predpisy nariadenia GDPR, ako aj predpisy miestneho práva, predovšetkým ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom je príslušný Úrad na ochranu osobných údajov.

4. Právo na podanie námietky – osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo v ľubovoľnej chvíli podať námietku – z príčin súvisiacich so špecifickou situáciou osoby – voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týkajú danej osoby, na základe článku 6 ods. 1 písmeno e) (verejný záujem alebo úlohy) alebo f) (oprávnený a opodstatnený záujem Správu), vrátane profilovania, na základe týchto predpisov. Správca v takom prípade nesmie tieto osobné údaje ďalej spracúvať, ibaže dokáže, že existujú vážne oprávnené a opodstatnené dôvody na ich spracúvanie, nadradené voči záujmom, právam a slobode osoby, ktorej sa dané údaje týkajú, alebo údaje sú potrebné vzhľadom na určenie, vymáhanie alebo obhajobu voči požiadavkám a nárokom.

5. Právo na podanie námietky voči priamemu marketingu – ak sa údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, osoba, ktorej sa dané týkajú, má právo v ľubovoľnej chvíli podať námietku voči spracúvaniu údajov, ktoré sa jej týkajú, na potreby takého marketingu, vrátane profilovania, v rozsahu, v akom spracúvanie súvisí s takým priamym marketingom.

6. Ak chce daná osoba využiť práva, o ktorých hovoria body tejto politiky ochrany osobných údajov a súkromia, musí kontaktovať Správcu, a to prostredníctvom zaslania príslušného listu, alebo zaslaním správy na emailovú adresu Správcu, ktorá je uvedená v úvode politiky ochrany osobných údajov a súkromia, alebo vyplnením kontaktného formulára, ktorý je dostupný na webovom sídle.